وبلاگ کشتاوران

این متن و عنوان بالا از تنظیمات قالب تغییر پیدا می کند

24 آذر 1399

مگس سفید گلخانه

این آفت بــا تغذیــه از شــیره گیاهــی میزبــان ســبب ضعیــف شــدن بوتــه‌هــا شــده و بــا ترشـح عسـلک نیـز باعـث جلـب گـرد و خـاك مـی‌شـود و هـم چنیـن در روى عسـلک ترشـح شـده قارچ‌هـاى سـاپروفیت رشـد کـرده و گیاهـان بـه رنـگ قهـوه‌اى روشـن در مـى آینـد. ایـن آفـت ناقـل بیـش از 19 عـدد عامـل بیمـاري‌زا گیاهـی اسـت . تغذیـه پـوره هـا بسـیار شـدیدتر از حشـره کامـل مـى‌باشـد . محصـول دهـى کاهـش مـى یابـد و حتـى در صـورت محصـول دهـى نیـز کیفیـت میـوه هـا نـامرغـوب مـى‌گـردد . در صـورت عـدم کنتـرل ایـن حشـره امـکان دارد گیاهـان کامـلا خشـک شـوند.
✅ روش‌های ‌کنترل
🔹 کاشت نهال یا نشاء بدون آلودگى
🔹از بین بردن علف‌هاى هرز داخل گلخانه
🔹بازرسى دقیق گلخانه و ضدعفونى آن پس از برداشت محصول و قبل از کاشت مجدد
🔹دورکردن گیاه آلوده از سایر گیاهان
🔹شستشوی گیاه با فشار آب؛ طوری که به گیاه آسیب نرسد یا پاک کردن با دستمال مرطوب برای به حداقل رساندن آفات
🔹استفاده از کاغذ یا کارت زرد
🔹 مبارزه بیولوژیک با دشمنان طبیعی مانند کنه شکارگر، زنبور انکارسیا و قارچ مایکوتال
🔹کنترل شیمیایی با استفاده از سموم زیر:
✅ سـم پروتئوس (جالیز،۴ لیتر در هکتار)
✅ تیمارین (جالیز، ۲.۵ در هزار در گلخانه)
✅ افوریا (خیار_گلخانه، ۰.۳ در هزار در گلخانه)،
✅ استارکل(جالیز، ۰.۷۵ کیلوگرم در هکتار)
✅ اکتارا (جالیز، ۰.۲۵ لیتر در هکتار)
✅ ابرون (صیفی جات، ۰.۵ در هزار)

مگس سفید گلخانه
مگس سفید گلخانه

نظر از

تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت کشت آوران محفوظ است.

X
چت آنلاین
به کمک احتیاج دارید؟
سلام.چه کمکی میتونیم بهتون بکنیم؟