این آفت بــا تغذیــه از شــیره گیاهــی میزبــان ســبب ضعیــف شــدن بوتــه‌هــا شــده و بــا ترشـح عسـلک نیـز باعـث جلـب گـرد و خـاک مـی‌شـود و هـم چنیـن در روى عسـلک ترشـح شـده قارچ‌هـاى سـاپروفیت رشـد کـرده و گیاهـان بـه رنـگ قهـوه‌اى روشـن در مـى آینـد. ایـن آفـت ناقـل بیـش از ۱۹ عـدد عامـل بیمـاری‌زا گیاهـی اسـت . تغذیـه پـوره هـا بسـیار شـدیدتر از حشـره کامـل مـى‌باشـد . محصـول دهـى کاهـش مـى یابـد و حتـى در صـورت محصـول دهـى نیـز کیفیـت میـوه هـا نـامرغـوب مـى‌گـردد . در صـورت عـدم کنتـرل ایـن حشـره امـکان دارد گیاهـان کامـلا خشـک شـوند.

✅ روش‌های ‌کنترل
🔹 کاشت نهال یا نشاء بدون آلودگى
🔹از بین بردن علف‌هاى هرز داخل گلخانه

🔹بازرسى دقیق گلخانه و ضدعفونى آن پس از برداشت محصول و قبل از کاشت مجدد
🔹دورکردن گیاه آلوده از سایر گیاهان
🔹شستشوی گیاه با فشار آب؛ طوری که به گیاه آسیب نرسد یا پاک کردن با دستمال مرطوب برای به حداقل رساندن آفات

🔹استفاده از کاغذ یا کارت زرد
🔹 مبارزه بیولوژیک با دشمنان طبیعی مانند کنه شکارگر، زنبور انکارسیا و قارچ مایکوتال
🔹کنترل شیمیایی با استفاده از سموم زیر:
✅ سـم پروتئوس (جالیز،۴ لیتر در هکتار)
✅ تیمارین (جالیز، ۲.۵ در هزار در گلخانه)
✅ افوریا (خیار_گلخانه، ۰.۳ در هزار در گلخانه)،
✅ استارکل(جالیز، ۰.۷۵ کیلوگرم در هکتار)
✅ اکتارا (جالیز، ۰.۲۵ لیتر در هکتار)
✅ ابرون (صیفی جات، ۰.۵ در هزار)

مگس سفید گلخانه

مگس سفید گلخانه

۰/۵ (۰ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست