خدمات

شرکت کشت آوران یزد

  • مشاوره
  • طراحی و اجرای سازه های گلخانه ای سبزی و صیفی، گل رز
  • ساخت قطعات و اتصالات گلخانه ای
  • توزیع نهادهای کشاورزی

کشت آوران یزد
ساخت گلخانه

شرکت کشت آوران یزد