انتصاب مهدی جلیلی به عنوان معاون آموزشی و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

جناب آقای مهندس مهدی جلیلی به عنوان معاون آموزشی و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، طی حکمی از سوی محمدرضا خلف یاغی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، مهدی جلیلی به عنوان معاون آموزشی و فانوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان منصوب شد.

مهدی جلیلی

شرکت کشت آوران یزد