انتساب مهدی جلیلی به عنوان مسئول پیگیری امور پیمانکاران، مشاوران و ناظرین گلخانه کشور

 

جناب آقای مهندس مهدی جلیلی به عنوان مسئول پیگیری امور پیمانکاران، مشاوران و ناظرین گلخانه در سطح کشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، طی حکمی از سوی احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، مهدی جلیلی به عنوان مسئول پیگیری امور پیمانکاران، مشاوران و ناظرین گلخانه در سطح کشور منصوب شد.

 

مهندس مهدی جلیلی

شرکت کشت آوران یزد